Organisation och samverkan

För församlingar

Ska en konfirmand från er församling delta i Åhuslägret, och har konfirmanden behov av särskilt stöd? Här förklarar vi hur Åhuslägret samarbetar med församlingar. 

Särskilt stöd på Åhuslägret
Åhuslägret anordnas av Lunds Allhelgonaförsamling tillsammans med Föreningen Åhuslägret. På Åhuslägret tar varje år emot många konfirmander som inte tillhör Lunds Allhelgonaförsamling. Familjer söker plats på Åhuslägret eftersom deras ungdom är i behov av särskilt stöd. Konfirmandundervisningen på lägret är särskilt anpassad för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Lägret som helhet är utformat för att ungdomar med IF ska få uppleva gemenskap och samhörighet, och för att säkerställa omsorg och tillsyn för de ungdomar som behöver det. Vi arbetar bland annat med hjälpmedel som tecken och bildstöd, längre lägertid, och högre bemanning av vuxna. På Åhuslägret finns en gedigen kompetens kring IF och ungdomar med särskilda behov som säkerställer en meningsfull konfirmationstid. 

Överenskommelse och kostnader
Den totala kostnaden för en konfirmand på lägret 2023 var drygt 45 000 kr. På Åhuslägret täcks en stor del av kostnaderna för ledare, material med mera med medel från fonder och stiftelser, och lägerprästens lön bekostas av Lunds pastorat. En del av kostnaderna för varje konfirmand täcks också av den ordinarie clearingen. Den ordinarie clearingen församlingar emellan fastställs varje år av Kyrkostyrelsen. För 2023 är beloppen 3450 kr för undervisning och max 6475 kr för läger med övernattning. Utöver detta ”kan ytterligare kostnader tillkomma som föranleds av att konfirmanden är i behov av särskilt stöd. Överenskommelse om sådana ytterligare kostnader bör träffas i förväg” (SvKB 2022:10, §3). 

Under våren innan lägret kontaktar Lunds Allhelgonaförsamling, hemförsamlingen till de konfirmander som har särskilda behov, för att upprätta en överenskommelse om extra clearing. År 2023 var den extra clearingsumman 9800 kr per konfirmand. Anhållan gäller inte alla de extra kostnader som uppstår till följd av funktionsnedsättningen, utan endast den summa som familjen annars skulle få betala i lägeravgift. Detta för att konfirmander med särskilda behov genom hemförsamlingens stöd ska kunna erbjudas en kostnadsfri konfirmation anpassad för dem.

Konfirmandriktlinjerna
I Svenska kyrkans konfirmandriktlinjers rambestämmelser anges att:

  • ”Varje församling i Svenska kyrkan har skyldighet att erbjuda konfirmation för alla församlingens tillhöriga som så önskar. Konfirmation ska vara tillgänglig utifrån vars och ens individuella förutsättningar.” (punkt 3)
  • ”Konfirmander i behov av särskilt stöd har rätt till konfirmation utifrån sina individuella förutsättningar. […] Vid behov ska särskild utformning av konfirmandtiden erbjudas.”  (punkt 17) 
  • ”När den egna församlingen inte har tillräckliga resurser att erbjuda ett fullgott konfirmandarbete ger samverkan mellan församlingar och pastorat utökade resurser för att möta konfirmanderna som individer utifrån deras egna förutsättningar och behov.” (punkt 24)

Praxis
I Lunds stift, och i många andra församlingar i Svenska kyrkan, finns sedan länge en praxis att församlingar som inte själva erbjuder konfirmation särskilt anpassad för ungdomar med IF, kan hänvisa ungdomar till Åhuslägret. Församlingen betalar då den del av kostnaden för ungdomens vistelse på lägret som annars familjen fått betala. Skälen till detta är flera:

  1. Församlingar vill erbjuda även ungdomar som inte kan delta i församlingens egen undervisning ett kostnadsfritt alternativ. 
  2. Att organisera ett eget alternativ skulle bli mer kostsamt, samtidigt som det är svårt att skapa den grupptillhörighet och gemenskap som är central för konfirmationstiden. 
  3. Familjer med barn med funktionsnedsättning är redan ekonomiskt utsatta, då funktionsnedsättningen medför många dolda kostnader och inkomstbortfall som inte kompenseras för av det offentliga. 

Ungdomarna med IF går på Åhuslägret eftersom deras föräldrar, och även lärare eller habilitering har bedömt att detta är den konfirmationsform som är möjlig och lämplig för dem. Anhållan om extra clearing tillstyrks av föräldrarna och skickas till hemförsamlingen från Lunds Allhelgonaförsamling i början på det år då konfirmation är aktuellt. Skriftligt svar på anhållan i form av beslut från kyrkoherde eller kyrkoråd tillsändes lägerchef Teresa Callewaert, komminister i Lunds Allhelgonaförsamling på teresa.callewaert@svenskakyrkan.se. Hon finns också tillgänglig för frågor på 046-718807. När lägret är genomfört och konfirmation registrerad kommer en faktura till hemförsamlingen från Lunds pastorats kansli. Beslut från hemförsamlingen behövs som underlag till denna faktura.

Organisation och samverkan

Åhuslägrets organisation 
Åhuslägret drivs av Svenska kyrkan i Lund, i samarbete med Föreningen Åhuslägret. Åhuslägret är också en del av Scouterna och tillhör Snapphane Scoutdistrikts distriktskår. Konfirmationsundervisningen på Åhuslägret organiseras som studiecirklar i samarbete med studieförbundet Sensus.

Åhuslägret och funktionsrättsrörelsen
Åhuslägret har sedan sin start haft kontakter och samarbeten med funktionsrättsrörelsen, bland annat organisationerna:

FUB och FUB Skåne
Svenska Downsföreningen
Karlstadnätverket och Språkom

Fonder och stiftelser
Varje år söker Åhuslägret och tar emot bidrag från fonder och stiftelser som vill stötta ungdomars utveckling, rätten till ett gott liv, ungdomar med funktionsnedsättning, scouting för unga och liknande ändamål.

Viktiga stöttepelare genom åren är: 

Crafoordska stiftelsen
Folke Ljungdahls stiftelse
Britt G Hallqvists stiftelse
Sodalitium Majus Lundense
Frimurareföreningen EOS Caritasgrupp
De lekande barnens fond
Dir. Albert Påhlssons stiftelse
Åke Wibergs stiftelse
Arbetsklassens barnhemsfond
Kungliga sällskapet Pro Patria
Jerringfonden
Råby räddningsinstitut
Hilda och Håkan Theodor Ohlssons stiftelse

Rättigheter 
Foton, bilder, texter och layout får inte kopieras eller användas utan medgivande från Föreningen Åhuslägret.