Om Åhuslägret – Testsida

Fakta 

Konfirmander:  Cirka 40 ungdomar, hälften med och hälften utan intellektuell funktionsnedsättning. 
Lägerledning:  Teresa Callewaert, präst i Lunds pastorat. 
Ledare: Cirka 10 personer i 20-30 årsåldern och två lägerchefer.
Plats:  Åhusgården, gård som drivs av EFS på Äspet i Åhus. 
Tid: Fyra veckor i juli och början av augusti, vanligen v 28-31. Två förträffar innan lägret, en i november och en på påsken.
Huvudman:  Lägret drivs av Svenska kyrkan i Lund i samarbete med Föreningen Åhuslägret. 
Vem kan gå:  Man går på lägret tidigast det år man fyller 15 år eller när man gått ut åttonde klass. Åhuslägret vänder sig till ungdomar från Lunds stift (Skåne och Blekinge), men tar även emot andra i mån av plats. Lägrets metod är anpassad för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och ungdomar utan funktionsnedsättning – tillsammans. 

Åhuslägret sammanfattat
Varje år konfirmeras cirka 40 ungdomar, hälften med och hälften utan funktionsnedsättning, på Åhuslägret. De lever tillsammans med varandra, ledarna och lägerprästen i en hel månad på Åhusgården, nära havet i Åhus. Månaden är fylld av aktiviteter, upplevelser och skoj, det finns verkligen inte en ledig stund! Många säger efter lägret att det är det bästa som man någonsin varit med om. 

Anmälan och kostnad 

Vill du anmäla dig eller någon närstående, eller har frågor om lägret i allmänhet, vänd dig direkt till lägerprästen Teresa Callewaert på telefon eller e-post.

Telefon: 046-71 88 07 eller sms 0725-934807
E-post: teresa.callewaert@svenskakyrkan.se
Adress: Allhelgonagården, Box 1096, 221 04 Lund

Om ni vill anmäla någon till Åhuslägret, ring eller mejla Teresa Callewaert och ange:

 • Ungdomens namn, födelseår och bostadsort
 • Kontaktuppgifter (telefon och mejl) till föräldrar
 • Information om eventuell funktionsnedsättning

Det kan vara bra att anmäla sitt intresse  flera år i förväg, det händer att det uppstår kö till lägrets platser.

Deltagaravgiften på Åhuslägret motsvarar fyra veckors kost och logi på Åhusgården, övriga kostnader för lägret löser föreningen med hjälp av bidrag från församlingar, stiftelser och fonder. År 2023 är kostnaden för kost och logi 16 275 kr per konfirmand. Från konfirmandernas församlingar ges ett bidrag som kallas clearing till familjernas kostnader för lägervistelsen. För ungdomar med funktionsnedsättning innebär clearingen vanligen att hela lägeravgiften betalas av hemförsamlingen. I de fall församlingens clearingbidrag inte motsvarar hela lägeravgiften har Föreningen Åhuslägret kontakt med fonder som kan täcka den del som kvarstår. För ungdomar med funktionsnedsättning kostar alltså lägret ingenting. För ungdomar utan funktionsnedsättning återstår det en summa att betala när clearingbidraget från församlingen dragits av, år 2023 var den summan 9800 kr. För den som behöver stöd till lägeravgiften eller andra kostnader kring lägret har lägerledningen kontakt med stiftelser och fonder från vilka man kan söka medel. 

Vem kan delta?

 • Man går på lägret tidigast det år man fyller 15 år eller när man gått ut åttonde klass. Man kan också gå på lägret senare, till exempel om man går senare i skolan. 
 • Lägret tar emot ungdomar som bor i, eller har anknytning till, Lunds stift, vilket är Skåne och Blekinge. I mån av plats tar vi också emot ungdomar som bor utanför stiftet. Det brukar bli ett par stycken varje år så det är går bra att anmäla intresse var du än bor.

I termer av funktion är lägret är anpassat för ungdomar som har intellektuell funktionsnedsättning, som tidigare kallats intellektuellt funktionshinder eller utvecklingsstörning. Många av ungdomarna som går på lägret går i anpassad grundskola, de flesta läser ämnen och en del läser ämnesområden. Man åker inte till lägret med en anhörig eller en egen assistent, utan poängen med lägret är att man lever och bor med jämnåriga ungdomar. Man får stöttning av varandra och av ledarna. Vi har en ledare på fyra konfirmander. Om du är osäker på om Åhuslägrets metod kan motsvara ditt barns stödbehov – ring till mig (Teresa) så kan vi gemensamt resonera om saken. Jag kan berätta mer om hur lägret fungerar och ni kan berätta om ert barn. För många är det en oro att åka hemifrån och en osäkerhet kring det kommer att fungera. Vi lär känna varandra lite innan lägret och gör tillsammans en bedömning av vad som är möjligt och vilka strategier som kan vara till hjälp.

Grundprinciper 

Aldrig ensam 
Konfirmanderna lär sig att alltid vara två och två. På rummen bor man fyra stycken, två med och två utan funktionnedsättning. På konfirmandlektionerna är man också två och två, och byter kompis som man jobbar med, med jämna mellanrum. På eftermiddagarna är ungdomarna indelade i grupper på 8 ungdomar som får göra massor av roliga saker ihop. Man har alltid någon att vara med, någon att uppleva saker tillsammans med och kan hjälpas åt med allt. Ungdomarna är alltid indelade så att en med och en utan funktionsnedsättning jobbar tillsammans. Detta gör också att man snabbt lär känna varandra ochfår nya kompisar. De flesta ungdomarna åker till lägret utan att känna någon annan där så i början är det ett stort äventyr att lära känna varandra. Till sin hjälp har ungdomarna alltid ledarna, som finns till hands för att hjälpa ungdomarna att hitta bra sätt att kommunicera, skoja och ha trevligt tillsammans, stötta den som behöver det, lösa missförstånd och konflikter och göra alla trygga. Ledarna är unga vuxna som efter sin egen konfirmation engagerat sig i kyrkans funkis- och ungdomsarbete och där lärt sig ledarskap, gruppdynamik och ansvarstagande.Varje rum har en egen ledare som är densamma hela månaden, och som får vara den trygga punkten för just de fyra ungdomarna. Ledaren väcker på morgonen och nattar på kvällen, ser till att alla har det bra och att alla borstar tänderna!

Inkluderande pedagogik 
Åhuslägret har utvecklat en pedagogik för konfirmandarbetet som skapar förutsättningar för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning att delta. Syftet är att skapa möten mellan människor som är olika varandra, och att bygga gemenskap mellan ungdomar med och utan intellektuell funktionsnedsättning. Vår övertygelse är att våra olikheter är något spännande, fantastiskt och väldigt roligt, och att vårt uppdrag är att skapa en bra miljö och goda förutsättningar för ungdomarna att upptäcka den stora glädjen det är att vara tillsammans. Konfirmanderna lär sig att lyssna på varandra, lära med och av varandra, att visa hänsyn och framför allt att ha roligt tillsammans. Därmed upptäcker de också att alla behövs, att alla har något att bidra med och att de alla är värdefulla. Oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte behöver alla vi människor varandra, för att växa som personer, lära oss nya saker, lära känna världen, oss själva och Gud. På lägret får vi bygga en värld där var och en får vara den den är, där var och en får utvecklas och utmanas, och där vi alla tillsammans får försöka vara människor som tar hand om varandra. Vi delar glädjen av att vara tillsammans, och vi tar emot varandras erfarenheter av livets svårigheter. Vi kommer närmare varandra i vänskap, solidaritet och den gemenskap som Jesus visat oss på.

Tro i praktiken 
Under lägret lever vi i kristen tro i praktiken. Morgonbön, aftonbön, gudstjänst, sång, musik, nattvard och stämningsfulla kvällar i Sankta Maria kyrka blir naturliga delar av dagarna. Genom att se ledarna spela bibeldrama och själva dramatisera bibelberättelser får konfirmanderna en lättillgänglig inblick i Jesus liv och föredöme. Vi funderar tillsammans över vad det innebär för oss. Sång och musik löper som en röd tråd genom hela lägret. Sång, musik och psalmer blir ett sätt att ta del av den kristna traditionen och trons budskap. Ungdomar som spelar instrument deltar i en lägerorkester och alla övriga bildar en stor lägerkör. Genom sången och musiken uttrycker vi glädje, vemod, längtan, kärlek och tro. Vårt sätt att leva på lägret är att uppleva en kristen människosyn och livshållning i praktiken. Vi försöker tillsammans vara kärleksfulla, förlåtande, engagerade och hoppfulla människor, och upptäcker hur det ger livet mening. Ledarna visar konfirmanderna hur det är att leva som kristen i vår tid och värld, och vi samtalar om de stora frågorna om liv och död, kärlek och förtryck, tillit och rädsla. 

För församlingar

Ska en konfirmand från er församling delta i Åhuslägret, och har konfirmanden behov av särskilt stöd? Här förklarar vi hur Åhuslägret samarbetar med församlingar. 

Särskilt stöd på Åhuslägret
Åhuslägret anordnas av Lunds Allhelgonaförsamling tillsammans med Föreningen Åhuslägret. På Åhuslägret tas varje år emot många konfirmander som inte tillhör Lunds Allhelgonaförsamling. Många familjer söker plats på Åhuslägret eftersom deras ungdom är i behov av särskilt stöd. Konfirmandundervisningen på lägret är särskilt anpassad för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Lägret som helhet är utformat för att ungdomar med IF ska få uppleva gemenskap och samhörighet, och för att säkerställa omsorg och tillsyn för de ungdomar som behöver det. Vi arbetar bland annat med hjälpmedel som tecken och bildstöd, längre lägertid, och högre bemanning av vuxna. På Åhuslägret finns en gedigen kompetens kring IF och ungdomar med särskilda behov som säkerställer en meningsfull konfirmationstid. 

Överenskommelse och kostnader
Den totala kostnaden för en konfirmand på lägret 2023 var drygt 45 000 kr. På Åhuslägret täcks en stor del av kostnaderna för ledare, material med mera med medel från fonder och stiftelser, och lägerprästens lön bekostas av Lunds pastorat. En del av kostnaderna för varje konfirmand täcks också av den ordinarie clearingen. Den ordinarie clearingen församlingar emellan fastställs varje år av Kyrkostyrelsen. För 2023 är beloppen 3450 kr för undervisning och max 6475 kr för läger med övernattning. Utöver detta ”kan ytterligare kostnader tillkomma som föranleds av att konfirmanden är i behov av särskilt stöd. Överenskommelse om sådana ytterligare kostnader bör träffas i förväg” (SvKB 2022:10, §3). 

Lunds Allhelgonaförsamling kontaktar under våren innan lägret hemförsamlingen till de konfirmander som har särskilda behov för att upprätta en överenskommelse om extra clearing. År 2023 var den extra clearingsumman 9800 kr per konfirmand. Anhållan gäller alltså inte alla de extra kostnader som uppstår till följd av funktionsnedsättningen, utan endast den summa som familjen annars skulle få betala i lägeravgift. Detta för att konfirmander med särskilda behov genom hemförsamlingens stöd ska kunna erbjudas en kostnadsfri konfirmation anpassad för dem.

Konfirmandriktlinjerna
I Svenska kyrkans konfirmandriktlinjers rambestämmelser anges att:

 • ”Varje församling i Svenska kyrkan har skyldighet att erbjuda konfirmation för alla församlingens tillhöriga som så önskar. Konfirmation ska vara tillgänglig utifrån vars och ens individuella förutsättningar.” (punkt 3)
 • ”Konfirmander i behov av särskilt stöd har rätt till konfirmation utifrån sina individuella förutsättningar. […] Vid behov ska särskild utformning av konfirmandtiden erbjudas.”  (punkt 17) 
 • ”När den egna församlingen inte har tillräckliga resurser att erbjuda ett fullgott konfirmandarbete ger samverkan mellan församlingar och pastorat utökade resurser för att möta konfirmanderna som individer utifrån deras egna förutsättningar och behov.” (punkt 24)

Praxis
I Lunds stift, och på många andra ställen i Svenska kyrkan, finns sedan länge en praxis att församlingar som inte själva erbjuder konfirmation särskilt anpassad för ungdomar med IF kan hänvisa ungdomar till Åhuslägret. Församlingen betalar då den del av kostnaden för ungdomens vistelse på lägret som annars familjen fått betala. Skälen till detta är flera:

 1. Församlingar vill erbjuda även ungdomar som inte kan delta i församlingens egen undervisning ett kostnadsfritt alternativ. 
 2. Att organisera ett eget alternativ skulle bli mer kostsamt, samtidigt som det är svårt att skapa den grupptillhörighet och gemenskap som är central för konfirmationstiden. 
 3. Familjer med barn med funktionsnedsättning är redan ekonomiskt utsatta, då funktionsnedsättningen medför många dolda kostnader och inkomstbortfall som inte kompenseras för av det offentliga. 

Ungdomarna med IF går på Åhuslägret eftersom deras föräldrar, samt ofta också lärare eller habilitering har bedömt att detta är den konfirmationsform som är möjlig och lämplig för dem. Anhållan om extra clearing tillstyrks av föräldrarna och skickas till hemförsamlingen från Lunds Allhelgonaförsamling i början på det år då konfirmation är aktuellt. Skriftligt svar på anhållan i form av beslut från kyrkoherde eller kyrkoråd tillsändes lägerchef Teresa Callewaert, komminister i Lunds Allhelgonaförsamling på teresa.callewaert@svenskakyrkan.se. Hon finns också tillgänglig för frågor på 046-718807. När lägret är genomfört och konfirmation registrerad kommer en faktura till hemförsamlingen från Lunds pastorats kansli. Beslut från hemförsamlingen behövs som underlag till denna faktura.

Ursprung och historia 

Åhuslägret startade 1968. Syftet med lägret är att ge ungdomar medintellektuell funktionsnedsättning, och ungdomar utan funktionnedsättning en möjlighet att lära känna varandra och konfirmeras tillsammans. Svenska scoutförbundet började under tidigt 1960-tal med lägerverksamhet för ungdomar både med och utan funktionshinder. Det var mot den bakgrunden och i samarbete med Snapphane scoutdistrikt som Åhuslägret tog sin början. Lägret är fortfarande ett scoutkonfirmationsläger, och de som inte redan är invigda scouter blir det under lägret.

Samarbeten och referenser

Åhuslägrets organisation 
Åhuslägret drivs av Svenska kyrkan i Lund, i samarbete med Föreningen Åhuslägret. Åhuslägret är också en del av Scouterna och tillhör Snapphane Scoutdistrikts distriktskår. Konfirmationsundervisningen på Åhuslägret organiseras som studiecirklar i samarbete med studieförbundet Sensus.

Åhuslägret och funktionsrättsrörelsen
Åhuslägret har sedan sin start haft kontakter och samarbeten med funktionsrättsrörelsen, bland annat organisationerna:

FUB och FUB Skåne
Svenska Downsföreningen
Karlstadnätverket och Språkom

Fonder och stiftelser
Varje år söker Åhuslägret och tar emot bidrag från fonder och stiftelser som vill stötta ungdomars utveckling, rätten till ett gott liv, ungdomar med funktionsnedsättning, scouting för unga och liknande ändamål.

Viktiga stöttepelare genom åren är: 

Crafoordska stiftelsen
Folke Ljungdahls stiftelse
Kronprinsessan Victorias fond, Radiohjälpen
Britt G Hallqvists stiftelse
Sodalitium Majus Lundense
Frimurareföreningen EOS Caritasgrupp
De lekande barnens fond
Dir. Albert Påhlssons stiftelse
Åke Wibergs stiftelse
Arbetsklassens barnhemsfond
Kungliga sällskapet Pro Patria
Jerringfonden
Råby räddningsinstitut
Hilda och Håkan Theodor Ohlssons stiftelse

Rättigheter 
Foton, bilder, texter och layout får inte kopieras eller användas utan medgivande från Föreningen Åhuslägret.